כללי:

 1. אתר מרישה (www.marisha.co.il) (להלן: "האתר") המנוהל ע"י חברת לייק טו בי בע"מ (להלן: "החברה"), מאפשר לאנשים פרטיים ולארגונים (להל: "הלקוחה") להזמין שירותים שונים לחתונה ולאירועים אחרים (להלן: :"השירות") ושמלות כלה בפרט (להלן: "המוצר") המסופקים ע"י בעלת האתר מרינה נלקנבאום, (להלן "המעצבת").

 2. למען הסר ספק השירותים והמוצרים מסופקים ע"י המעצבת, והחברה איננה אחראית על טיב השירותים וטיב המוצרים.

 3. האתר בנוסף לאמור לעיל מאפשר לכלל גולשים באינטרנט (להלן: "הגולש") לצפות בשמלות ובתכני האתר.

 4. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש"), אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בו.

 5. השימוש באתר יהווה ראיה להסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או לתנאי כלשהו אנא אל תשתמש בשירותי האתר.

 6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 7. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 11/11/2015. תנאי השימוש באתר ותקנון זה ניתנים לשינוי בכל עת וללא מתן הודעה מראש על-ידי החברה.

 

תנאי השימוש

 1. השימוש באתר הינו לשימושך האישי והבלעדי וישמש לצרכיך האישיים בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה.

 2. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר.

 3. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

 4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך. החברה לא תהא אחראית להזמנות ו/או מוצרים שיסופקו ו/או ירכשו על ידך באמצעות ו/או על ידי האתרים המקושרים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.

 5. מובהר, כי החברה אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכיוצ"ב והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה, אם וככל שתבוצע, שמקורה בטעות כאמור.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר המחייב הינו המחיר המצוין בעת ההזמנה במחשבי החברה, מאחר וקיים סיכוי כי באתר המחירים לא יהיו מעודכנים בגלל סיבות שונות.

 7. אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק.

 8. אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו. כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליך איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומרים: בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים, גסים, בוטים, גזעניים, מעליבים, שיש בהם משום לשון הרע, שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין, בעלי אופי פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, המנוגדים לחוק הגנת הפרטיות וכיוצ"ב.

תנאי השירות

 1. כל תנאי השירות, המפרט, מועדי האספקה והתחייבויות משתנים מלקוח ללקוח וכפופים להזמנת העבודה שנחתמה בין לקוח לבין המעצבת.

 2. ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א – 1981. לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

 הגבלת אחריות

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או מהזמנת שירותים ומוצרים שהוצאו לך על-ידי האתר. הנך מתחייב כי אתה תהא האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו אשר ראה עצמו נפגע מן היצירה.

 2. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם ("AS-IS") בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית בלבד.

 3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו וללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל עם החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה  ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לך ו/או למשתמש באתר.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל הדפים, התמונות, קטעי הוידאו המצויים באתר הם רכושה של המעצבת, של לקוחותיה או שותפיה העסקיים. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של המעצבת.

 2. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר, שמורים להחברה.

 3. סימני מסחר, סימני לוגו, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר וכן עריכתם והצגתם של כל אלה, הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ושל המעצבת (לוגואים או סימני מסחר של לקוחות מסחריים) והעתקם ו/או השימוש בהם מהווה פגיעה בזכויות קניינה של החברה ושל המעצבת.

 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לאחסן במאגרי מידע, או בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נתנה החברה או המעצבת את הסכמתה מראש ובכתב.

 5. החברה ו/או המעצבת תהינה רשאיות להציג את צילומי המוצרים ו/או המוצר או חלק ממנו באתר. זאת לשם שיווק והדגמת המוצר באתרים שלה ו/או של משווקיה ו/או של שותפיה העסקיים. לקוחה יכולה לבקש מהמעצבת או מהחברה להימנע מלעשות כן והחברה או המעצבת תסירנה את התמונות של הלקוחה מהאתר לבקשת הלקוחה.

הצהרת פרטיות ואבטחת מידע

 1. הפרטים האישיים שמסר הגולש או הלקוח בעת פניותו באתר יישמרו במאגר המידע של החברה, אשר לא תעביר את הפרטים האישיים לאף גורם אחר זולת לנותני שירותים המעורבים בייצור ואספקת המוצר אותו רכשה הלקוחה.

 2. פרטי כ.אשראי שנמסרו על ידי לקוח בעת הרכישה באתר מועברים ישירות לחברות האשראי בפרוטוקול תקני ברמת הצפנה גבוהה לצרכי הסליקה בלבד ואינם נשמרים במערכת.

 3. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח ללקוחותיה דואר אלקטרוני, לפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם הלקוחה אינה מעוניינת שנפנה אליה כאמור לעיל, יהיה עליה לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים האישיים לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, ותמסור לגורמים אחרים, במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל הלקוחות אישית ולא יזהו אותם.

 4. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה למאגר המידע שברשותה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 5. בעת רישום גולש או לקוח לאתר יקבלו שם משתמש (דוא"ל שמסר) וסיסמא בדואר אלקטרוני. הגולשים ו/או הלקוחות אחראיים לשמירה על סודיות סיסמתך באתר, אחראיים לכל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונם, בין אם נעשו בסמכותם ובידיעתם ובין אם לאו. הינם מתחייבים לדווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונם, על מנת שניתן יהיה לנקוט בצעדים הנדרשים לשם הפסקת שימוש כאמור.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בראשון לציון.

 2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון  זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 3. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה, על ידי הערכאה השיפוטית.